REGULAMIN

korzystania z usług Nice Code sp. z o.o. świadczonych za pośrednictwem
strony internetowej https://modules4presta.io

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem https://modules4presta.io prowadzony jest przez Nice Code spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Irzykowskiego 3/40, 42-200 Częstochowa, KRS: 0000946187, NIP: 9492252685, REGON: 520962788, adres e-mail: contact@modules4presta.io.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną materiałów elektronicznych za pośrednictwem Internetu na terenie Rzeczpospolitej Polski.
 3. Sklep działa na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, a także z wymaganiami technicznymi poszczególnych produktów.
 5. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Klienta.

§ 2. Definicje

 1. Sprzedawca/Usługodawca - Nice Code spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Irzykowskiego 3/40, 42-200 Częstochowa, KRS: 0000946187, NIP: 9492252685, REGON: 520962788, adres e-mail: contact@modules4presta.io.
 2. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę/Usługodawcę pod adresem internetowym https://modules4presta.io.
 3. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 4. Klient - każdy podmiot tj. konsument lub przedsiębiorca dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 5. Konsument - osobę fizyczną dokonującą z Sprzedawca/Usługodawca będącym przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 7. Konto – konto klienta w Sklepie, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 8. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa/treść cyfrowa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 15. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 16. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych.

§ 3. Kontakt ze sklepem

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: contact@modules4presta.io.
 2. Siedziba Sprzedawcy: Nice Code spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Irzykowskiego 3/40, 42-200 Częstochowa.
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 518 182 233
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 60 1050 1142 1000 0090 8149 9288.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

§ 4. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i standardową przeglądarką internetową (np. komputer, tablet),
  b) standardowy system operacyjny,
  c) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  d) włączona obsługa plików cookies,

§ 5. Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta, a także z innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane koniecznością przeprowadzenia prac technicznych.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
 4. Ceny w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 6. Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji, podając dane niezbędne do założenia Konta tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefon, adres poczty elektronicznej (e-mail). Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres wskazany w § 3.
 4. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu żądania, o którym mowa w ust. 3 usunie konto klienta.

§ 7. Zasady składania zamówienia

 1. Klient ma prawo złożyć zamówienie będąc zalogowanym w sklepie.
 2. W celu złożenia zamówienia będąc zarejestrowanym i zalogowanym na sklepie należy:
  a) zalogować się do sklepu,
  b) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny),
  c) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności,
  d) kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” i następnie potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.

§ 8. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.
 3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Klienta stosownej wiadomości e-mail, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust 3, pomiędzy sprzedawcą, a klientem zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
 5. Wraz z wiadomością e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia Sprzedawca w załączeniu prześle do klienta dokument potwierdzający transakcję tj. rachunek lub fakturę, w zależności od tego co jest wymagane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 6. W przypadku, gdy Sprzedawca nie ma obowiązku wystawienia faktury, a Klient sobie tego życzy, należy zgłosić chęć otrzymania faktury w formularzu zamówienia.

§ 9. Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Z chwilą zawarcia umowy sprzedaży klient zobowiązany jest do uregulowania płatności w terminie podanym przy ofercie produktu.
 2. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności za produkt, przez co rozumie się uznanie wpłaty na rachunku bankowym sprzedawcy, rozpoczyna się termin dostarczenia produktu lub usługi do klienta.
 3. W przypadku zamówienia kilku produktów, które posiadają różne terminy dostawy, za termin dostawy uznaje się termin najdłuższy.
 4. Brak dokonania płatności przez klienta w terminie skutkuje anulacją zamówienia i rozwiązaniem umowy sprzedaży.
 5. Dostawa produktu do klienta następuje w terminie wskazanym w opisie danego produktu, z uwzględnieniem ust. 3 i  polega ona na:
  a) udostępnieniu w sklepie pliku, który klient może pobrać,
  b) wysłania pliku na wskazany adres e-mail,
  c) wykonaniu usługi zdalnej
 6. Wraz z udostępnieniem pliku lub przesłaniem pliku zgodnie z ust. 5 umowę uważa się za w całości wykonaną.

§ 10. Płatności

 1. Sprzedawca umożliwia klientowi dokonywanie płatności za produkty lub usługi sklepu:
  a) za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (Przelewy24),
  b) przelewem na konto bankowe sklepu,
  c) kartami płatniczymi za pośrednictwem systemu Revolut,
 2. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach sklepu.

§ 11. Reklamacja

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć klientowi produkt zgodny z umową i wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Produkt jest zgodny z umową jeżeli odpowiada opisowi podanemu na sklepie.
 4. W przypadku niezgodności produktu z umową, jeżeli klient stwierdzi wadę produktu w okresie dwóch lat od dnia jego otrzymania, powinien poinformować o tym Sprzedawcę zgłaszając reklamację.
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionego produktu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem systemu helpdesk.
 6. Reklamacja powinna zawierać informacje umożliwiające jej rozpatrzenie w tym w szczególności:
  a) dane umożliwiające identyfikację Klienta tj. co najmniej imię i nazwisko, nr zamówienia,
  b) nazwę zakupionego produktu,
  c) opis wady na czym polega niezgodność produktu z umową.
 7. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w ust. 6 Sprzedawca za pośrednictwem wiadomości e-mail wezwie klienta do uzupełnienia reklamacji w terminie 7 dni podając przy tym dane, które należy uzupełnić. Jeżeli dane nie zostaną uzupełnione w zakreślonym terminie Sprzedawca odmówi uwzględnienia reklamacji.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 9. W przypadku, gdyby celem rozpatrzenia reklamacji niezbędnym będzie pozyskać przez sprzedawcę dodatkowych informacji, niewymienionych w ust. 6, wezwie on klienta do ich podania w terminie 7 dni. Jeżeli informacje nie zostaną uzupełnione w zakreślonym terminie, sprzedawca odmówi uwzględnienia reklamacji.
 10. Uwzględniając reklamację sprzedawca na swój koszt dostarczy klientowi produkt wolny od wad. Dostawa produktu nastąpi na adres poczty elektronicznej klienta, z którego została zgłoszona reklamacja.
 11. Jeżeli uwzględniając reklamacje wymiana produktu na wolny od wad jest niemożliwa lub wiąże się z nadmiernymi kosztami po stronie sprzedawcy, klient może odstąpić od umowy lub żądać obniżenia ceny. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady.
 12. W przypadku odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny, sprzedawca zwróci klientowi środki finansowe, w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji, na nr rachunku bankowego, z którego była dokonana płatność za produkt lub na podany przez klienta.
 13. Za wadę produktu nie uznaje się w szczególności:
  a) brak prawidłowego działania pliku, w przypadku gdy wynika to z nieprawidłowego oprogramowania lub nieprawidłowego sprzętu,
 14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niezgodności produktu z umową jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy poinformował klienta, że poszczególne cechy produktu odbiegają o wymogów zgodności z umową, a klient wyraźnie to zaakceptował.
 15. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.

§ 12. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcie umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21).
 2. Prawo odstąpienia od umowy realizuje się poprzez przesłanie do sprzedawcy na adres contact@modules4presta.io jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które winno być przesłane przed upływem terminu określonego w ust. 1.
 3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, potwierdzi fakt jego otrzymania przesyłając wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej klienta.
 4. Po otrzymaniu od klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca zwróci klientowi środki pieniężne w terminie 14 dni na nr rachunku bankowego, z którego była dokonana płatność lub nr rachunku wskazany przez klienta.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacji gdy:
  a) dotyczy umów o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1;
 6. W przypadku zamówienia produktu stanowiącego treść cyfrową klient – konsument,  traci prawo odstąpienia jeżeli:
  a)    przed upływem terminu 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, na jego adres e-mail zostanie przesłany produkt lub,
  b) przed upływem terminu 14 dni od dnia zawarcia umowy, pobierze produkt ze sklepu.
 7. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na dostawę  produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy tj. przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy i zarazem oświadcza, że akceptuje, iż dostawa produktu po wyrażeniu zgody, a przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy skutkuje utratą prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na dostawę produktu klient zobowiązany jest do wskazania tej informacji przy zamówieniu.

§ 13. Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza klienta, że produkty dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza klienta, że dalsze rozpowszechnianie produktów przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 14. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 15. Dane osobowe w sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Nice Code spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Irzykowskiego 3/40, 42-200 Częstochowa, KRS: 0000946187, NIP: 9492252685, REGON: 520962788, adres e-mail: contact@modules4presta.io.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży oraz w przypadku utworzenia konta w celu jego prowadzeni, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych klientów sklepu mogą być podmioty trzecie jeżeli jest to niezbędne do realizacji umowy W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych  administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy lub utworzenia konta skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy lub utworzenia konta.

§ 16. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian Regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu będą ogłaszane na sklepi i wchodzą w życie wraz z momentem ogłoszenia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu cywilny; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2023 r.